Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Nomadland

2021 | 108 min | K-7 | draama

Fern asuu pienessä pakettiautossa, jonka nainen on muuttanut asuttavaksi. Fern, kuten monet muut niin sanotut nomadit, vaeltelee ympäri Amerikkaa ja tekee pätkätöitä ravintoloissa ja muun muassa Amazonin varastolla. Fernin elämä on yksinkertaista ja helppoa, joskin yksinäistä. Fern on rauhallinen, hiljainen ja varautunut. Fern pysyttelee mielellään omissa oloissaan, mutta joutuu myöntämään tarvitsevansa joskus muiden apua.

Kaikille nomadius ei ole Fernin tapaan oma valinta, vaan seurausta Yhdysvaltain kehnosta sosiaali- ja työttömyysturvasta, sairastumisesta tai asunnon menettämisestä. Oli vapaus illuusiota tai ei, elämää on silti jatkettava eteenpäin. Kun eläke ei riitä, tien päällä oleminen ja omassa autossa asuminen jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi. Keskiluokkaisen arjen tuttu oravanpyörä on vaihtunut toisenlaiseen elämään.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Miten elokuva kuvaa Fernin kokemuksia ja haasteita?
2. Elokuvassa koko Empire kaupunki ja sen postinumeroalue lopetettiin 2008 vuoden laman jälkeen, miksi näin tapahtui ja mitä seurauksia tällä oli Fernille?
3. Miten elokuva kuvaa maailmanlaajuisen vuoden 2008 laman vaikutuksia Yhdysvaltojen talouteen ja työläisten arkeen?
4. “Amerikkalainen unelma” on käsite, jonka kaikki ovat varmasti kuulleet, mutta mitä tämä käsite pitää oikeastaan sisällään?
5. Millaisia elementtejä amerikkalaisen unelman -teemasta löytyy “Nomadland”- elokuvasta?
6. Miten Fern käsittelee menetyksiä ja surua elokuvan aikana?
7. Miten Fernin valinta nomadiseen elämäntapaan liittyy luopumisen teemoihin ja uuden merkityksen hakemiseen?
8. Miten Fernin löytämä yhteisö nomadien joukosta vaikuttaa hänen psyykkiseen hyvinvointiinsa?
9. Millä tavoin Fernin identiteetin uudelleen rakentaminen ilmenee elokuvassa, erityisesti perinteisten roolien ja odotusten purkamisen kautta?
10. Miten päähenkilö Fernin elämä ja valinnat elokuvassa ’Nomadland’ liittyvät Eriksonin psykososiaaliseen kriisiteoriaan, erityisesti keskittyen varhaiseen aikuisuuteen, keski- ikään ja vanhaan aikuisuuteen?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätyö Nomadlandin teemoista ja amerikkalaisesta unelmasta

Jakautukaa pieniin ryhmiin, joissa valitaan yksi teema liittyen amerikkalaiseen unelmaan ja Fernin elämään elokuvissa. Teemat voivat olla esim: taloudellinen menestys, vapaus, yhteisöllisyys, yksinäisyys, omistamisen merkitys. Ryhmät pohtivat, millä tavoin Fernin kokemukset heijastavat tai haastavat perinteisen amerikkalaisen unelman. Jokainen ryhmä esittelee ajatuksensa muille, jonka jälkeen voidaan käydä keskustelua ryhmien löytämistä yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.

Keskustelun tueksi:

Amerikkalainen unelma

”American Dream” (suom. amerikkalainen unelma) on käsite, joka kuvaa Yhdysvaltojen historiassa vahvasti juurtunutta käsitystä mahdollisuuksista, menestyksestä ja paremmasta elämästä. Se liittyy uskomukseen siitä, että Yhdysvallat tarjoaa yksilöille ainutlaatuiset mahdollisuudet saavuttaa menestystä, vaurautta ja henkilökohtaista onnea omien ponnistelujensa avulla.
Historiallinen tausta amerikkalaiselle unelmalle voidaan jäljittää Yhdysvaltain alkuvuosista lähtien, ja siitä on tullut tärkeä osa amerikkalaista identiteettiä. Se sai erityisen vahvan nosteen 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, kun Yhdysvallat koki teollisen vallankumouksen, taloudellisen kasvun ja maahanmuuton aallon.
Vaikka amerikkalainen unelma on inspiroinut ja motivoinut monia ihmisiä, siitä on myös käyty keskustelua. On huomautettu, että amerikkalaiseen unelmaan liittyy myös epätasa- arvoa ja haasteita, ja sen saavuttaminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot ovat herättäneet kysymyksiä siitä, kuinka laajasti unelma on saavutettavissa.
Amerikkalaisen unelman keskeisiä periaatteita ovat:

Mahdollisuudet ja vapaus

Amerikkalainen unelma korostaa yksilöiden mahdollisuuksia menestyä omilla ponnisteluillaan. Yhdysvalloissa on vahva uskomus siihen, että vapaus ja avoimet ovet tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden saavuttaa omat tavoitteensa.

Taloudellinen menestys:

Keskeinen osa unelmaa on taloudellisen menestyksen tavoittelu. Amerikkalainen unelma liittyy usein ajatukseen vauraudesta, työllisyydestä ja taloudellisesta itsenäisyydestä.

Omistamisen kulttuuri:

Amerikkalainen unelma on usein liittynyt omistamisen kulttuuriin, kuten oman kodin omistamiseen, joka symboloi vaurautta ja vakautta.

Maahanmuutto

Amerikkalainen unelma on houkutellut maahanmuuttajia eri puolilta maailmaa, jotka ovat etsineet parempaa elämää Yhdysvalloista. Käsite on sidoksissa myös ajatukseen Amerikasta ”sulatusuunina”, jossa eri kulttuurit yhdistyvät ja muodostavat yhtenäisen yhteiskunnan.

Sosiaalinen liikkuvuus:

Yksi unelman perusperiaatteista on usko sosiaaliseen liikkuvuuteen, eli kykyyn nousta yhteiskunnallisessa hierarkiassa omien ponnistelujen avulla.

2. Ryhmätehtävä: Nomadland ja Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria

Oppijat kirjoittavat elokuvan katselun aikana ylös elokuvassa tapahtuvia tilaneita, jotka liittyvät Eriksonin psykososiaalisen kehityksen kriiseihin. Tilanteiden tulisi liittyä varhaisen aikuisuuden kriisiin, keski-iän kriisiin tai vanhuuden kriisiin. Elokuvan jälkeen kerätkää yhdessä ylös tilanteita elokuvassa, jotka liittyvät näihin kriiseihin. Keskustelkaa siitä, miksi tietty elokuvan tilanne liittyy mihinkin kriisiin.
Oppijat jaetaan ryhmiin, joista kukin valitsee itselleen käsiteltävän aihealueen:

I Varhainen Aikuisuus: Läheisyys vs. Eristäytyminen

Miettikää pienryhmässä mitkä elokuvassa kuvatut tilanteet heijastavat varhaisen aikuisuuden kriisiä lähimmäissuhteiden luomisessa vs. eristäytymisessä.
-Mitä esimerkkejä Fernin elämästä kuvataan elokuvassa, jotka joko tukevat tai haastavat terveiden ihmissuhteiden luomista?

II Keski-ikä: Luovuus ja tuottavuus vs. lamaantuminen

Miettikää pienryhmässä miten elokuvassa kuvatut tilanteet heijastavat keski-ikään liittyvä kriisiä, jossa vastakkain ovat tuottavuus ja luovuus vs. lamaantuminen –
Miten Fernin toiminta sekä elämäntilanne näkyvät Fernin kyvyssä edistää toimijuuttaan ja mahdollisuutta osallistua yhteisöön?
-Miten Fern ratkaisee tämän kriisin elokuvassa?

Vanhuus: Viisaus vs. Epätoivo

Ryhmä keskittyy elokuvan tapahtumiin, jotka liittyvät vanhuuden/myöhäisen aikuisuuden kriisiin viisauden vs. epätoivon näkökulmasta.
-Miten Fernin oman elämän arviointi ja elämän hyväksyminen ilmenevät?
-Onko hänellä onnistunut ratkaisu?
Ryhmä esittelevät ajatuksiaan muille.

Yhteenveto:

Nomadland on palkittu draamaelokuva, joka sopii parhaiten lukion oppilaille, koska se käsittelee aikuisuuden elämänvaiheita, haasteita ja muutoksia. Elokuva tarjoaa psykologista syvyyttä käsittelemällä monimutkaisia teemoja, kuten menetystä, identiteetin etsimistä ja eletyn elämän arviointia.
Nomadland tarjoaa myös modernin yhteiskunnan kritiikkiä ja mahdollisuutta keskusteluun yksilön onnen tavoittelusta yhteiskunnan asettamien vaatimusten ristipaineessa. Elokuvan upeat maisemakuvaukset ja upeasti toteutettu tarinankerronta luovat näille psykologisille ja yhteiskunnallisille kertomuksille poikkeuksellisen hienon ympäristön.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier / Mediametka

Katso elokuva verkossa

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Vuokrattavissa:

Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • englanti
 • kuvataide
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • Amerikka
 • amerikkalainen unelma
 • elokuvanlukutaito
 • elokuvateknologia
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • luokkaerot
 • menetys
 • oppimateriaalit
 • taloudellinen epävarmuus
 • vapaus
 • yhteisö
 • yksinäisyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama

Ikärajat

 • K-7

Palkinnot

 • Oscar

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox