Tietosuojaseloste

M&M Viihdepalvelu Oy:n tietosuojaseloste / Elokuvalisenssi

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi
M&M Viihdepalvelu Oy

Yhteystiedot:
Vanha Kaarelantie 33 A
01610 Vantaa

Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa asioissa
Eero Tenhola
040 5004545

eero.tenhola@viihdepalvelu.com

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on, asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat eri kohderyhmien mukaisesti.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. vuosien aikana kerätty potentiaalilista,
lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– asiakas- ja sopimus-suhteen hoitaminen
– palveluista- ja tuotteistamme kertominen

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero

Asiakastiedot
– Yrityksen oma asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
info@viihdepalvelu.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Tietosuojaseloste 27.4.2018

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja tilauksen yhteydessä
– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (lisenssihakemus) kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin M&M Viihdepalvelu Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
– ActiveCampaign

8. Käsittelyn kesto
– Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tämän jälkeen
asiakas siirtyy Markkinointilistallemme.
– Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia
tahoja ovat mm: tilitoimistomme, toiminnanohjausjärjestelmämme tuki- ja tallennepalveluyritykset.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Vantaalla 16.3.2022 (päivitetty)
M&M Viihdepalvelu Oy
Eero Tenhola