Back to moviesNext movie
Ad Astra elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Ad Astra

2019 | 123 min | K-12 | draama, jännitys, sci-fi, seikkailu

”Ad Astra” on vuonna 2019 ensi-iltansa saanut tieteiselokuva, jonka on ohjannut James Gray. Elokuvan pääosassa on Brad Pitt esittäen astronautti Roy McBridea. Tarina sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa ihmiskunta kohtaa uhkan, joka saattaa vaarantaa koko aurinkokuntamme. Roy McBride saa tehtäväkseen selvittää isänsä, astronautti Clifford McBriden, kohtalokkaan avaruusmatkan jälkeen tapahtuneita salaperäisiä tapahtumia.
Clifford McBriden oli aikoinaan määrä etsiä elämää aurinkokuntamme ulkopuolelta ja hänen viimeinen sijaintinsa on paikannettu Neptunuksen lähelle. Royn tehtävänä on matkustaa sinne selvittämään, miksi isä ei ole palannut ja miksi aikaisemmat lähetykset ovat lakanneet.
Ohjaus: James Gray
Pääosissa:Bratt Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga

Ennakkotehtävä:

Ennen elokuvan alkua oppilaita tulee pyytää kiinnittämään huomiota elokuvasta löytyviin uskonnollisiin viittauksiin ja kirjoittamaan ne muistiin elokuvan aikana.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

Uskonto:
1. Mitä uskonnollisia viittauksia elokuvasta voidaan löytää? Mistä elokuvasta löytyvät uskonnolliset viittaukset kertoivat?
2. Miten elokuvassa käsiteltiin tieteen ja uskonnon välistä suhdetta?
3. Miten elokuvan päähenkilöt käsittelivät suhdettaan avaruuteen ja ja paikkaansa maailmassa?
4. Minkä uskonnon viittauksia elokuvassa käytettiin, esimerkiksi matkaajien suojeluspyhimystä pyhää Kristofosta?
5. Voidaanko elokuvan sanomaa tulkita nykyihmisen merkitystä ja jumalan etsimistä kuvaavana elokuvana? Miksi?

Psykologia:
6. Miten elokuvassa kuvataan Roy McBriden suhdetta hänen isäänsä?
7. Miten Roy McBriden käsittelee elokuvan alussa omia tunteitaan ja suhdettaan isäänsä?
8. Miten Roy McBriden suhde hänen isäänsä muuttuu, kun hänelle käy ilmi tapahtumien todellinen kulku?
9. Miten elokuvan alussa kuvataan Roy McBriden suhdetta hänen ex-vaimoonsa?
10. Miten elokuvassa lopussa suhdeRoy McBriden ja hänen ex-vaimonsa suhde mahdollisesti muuttuu?
11. Miten elokuvan nimi Ad Astra kuvaa elokuvan päähenkilön psykologista kehitystä elokuvassa?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätehtävä elokuvan Ad astra uskonnollisista viittauksista ja uskonnon teemoista populaarikulttuurissa

Elokuvan katsomisen jälkeen jakakaa oppijat ryhmiin. Pyydä oppijoita miettimään pienryhmissä elokuvan aiheita:

– Uskonnollisten teemojen tunnistaminen: Listatkaa ryhmässä ne kohtaukset tai elementit elokuvassa, jotka viittaavat uskonnollisiin teemoihin. Voitte pohtia esimerkiksi suoria lainauksia elokuvan henkilöiden keskusteluista, symboliikkaa, hahmojen kehitystä, tai elokuvan laajempaa sanomaa ihmiskunnan paikasta maailmankaikkeudessa.

– Vertailu uskonnollisiin kertomuksiin: Vertailkaa elokuvan teemoja ja tapahtumia perinteisiin uskonnollisiin kertomuksiin, kuten raamatullisiin tarinoihin tai muihin uskonnollisiin legendoihin. Pohtikaa, miten elokuva voi kuvastaa tai muuttaa näitä kertomuksia.

– Hahmojen henkilökohtaiset vaikeudet: Analysoikaa päähenkilön, Roy McBriden, henkilökohtaisia vaikeuksia ja konflikteja uskonnollisten teemojen näkökulmasta. Voidaanko hänen matkansa voidaan tulkita hengellisenä etsintänä? Perustelkaa vastauksenne ryhmässä.
Oppijat voivat pohtia aiheita näiden kysymysten kautta:
– Mihin uskontoihin löydätte elokuvasta viittauksia?
– Miten lause: “pojat maksavat isiensä synnit” liittyy Raamattuun ja miten sitä käsitellään elokuvassa?
– Miten elokuvan hahmot kokevat oman merkityksensä suhteessa Jumalaan ja totuuden etsimiseen?
– Elokuvan on sanottu kuvaavan poissaolevan jumalan etsimistä. Oletteko tästä teemasta samaa mieltä? Miten perustelette näkemyksenne elokuvan tapahtumilla?
Pyydä oppijoita koostamaan keskusteluistaan yhteenveto, jotka esitellään muille ryhmille.
Pohtikaa, miten eri ryhmät tulkitsevat elokuvan teemoja. Voitte pohtia seuraavia kysymyksiä:
– Miten elokuva käsittelee ihmisen elämän tarkoituksen etsintää ja henkilökohtaista merkitystä uskonnollisessa kontekstissa

2. Pienryhmätyö Astronautti Roy McBriden ja hänen isänsä suhteesta ja sen kehityksestä

Elokuvaa katsoessa kiinnittäkää erityistä huomiota päähenkilön ja hänen isänsä väliseen suhteeseen. Pyydä oppijoita tekemään muistiinpanoja tai havaintoja tärkeistä kohtauksista. Elokuvan katsomisen jälkeen jaa oppijat 3–4 hengen ryhmiin. Pyydä oppijoita pohtimaan pienryhmissä elokuvan aiheita:

– Isän ja pojan vuorovaikutus: Analysoikaa elokuvan kohtauksia, joissa isä ja poika ovat vuorovaikutuksessa. Keskustelkaa siitä, miten hylkäämisen ja etäisyyden teemat ilmenevät näissä kohtauksissa.
– Hylkäämiskokemuksen merkitys: Pohtikaa ryhmässä, miten isän hylkääminen ja fyysinen etääntyminen vaikuttavat Royn psyykkiseen ja emotionaaliseen tilaan. Miten hylkäämiskokemus vaikuttaa hänen identiteettiinsä ja itsetuntoonsa?
– Selviytymiskeinot: Analysoikaa, miten Roy selviytyy hylkäämiskokemuksesta. Miten hänen selviytymiskeinonsa näkyvät hänen käytöksessään, päätöksissään ja ihmissuhteissaan?
– Symboliikka ja visuaalinen kerronta: Tutkikaa pienryhmissä elokuvan symboliikkaa ja visuaalista kerrontaa, jotka liittyvät isän ja pojan väliseen suhteeseen sekä hylkäämiskokemukseen. Miten nämä elementit heijastavat Royn selviytymiskeinoja?
Esitelkää pohdintanne muille ryhmille, jonka jälkeen voitte käydä yhdessä keskustelua seuraavista kysymyksistä:
– Miten isän hylkääminen vaikuttaa Royn ihmissuhteisiin ja luottamukseen muita kohtaan?
– Millaisia selviytymiskeinoja Roy käyttää käsitellessään hylkäämiskokemustaan?
– Miten Royn muuttuva suhde isään näkyy hänen kokemuksessansa itsestään ja muista ihmisistä?
– Onko elokuvan tapahtumapaikalla, eli matkalla avaruudessa, symbolista merkitystä Royn psykologisen kehityksen kannalta?

Keskustelun tueksi:

”Per aspera ad astra”- Vaikeuksien kautta tähtiin

”Per aspera ad astra” on latinankielinen ilmaisu, jonka suora käännös on ”Vaikeuksien kautta tähtiin”. Tämä ilmaisu viittaa siihen, että saavutukset ja menestys vaativat usein ponnistelua, uhrauksia ja vaikeuksien voittamista.

Merkitys:

– ”Per aspera ad astra” kannustaa voittamaan vaikeudet ja esteet matkalla kohti tavoitteita ja unelmia.
– Se korostaa sitkeyttä, sisukkuutta ja kykyä käsitellä vastoinkäymisiä matkalla kohti menestystä.

Historiallinen merkitys:

– Ilmaisua käytettiin alun perin roomalaisten keskuudessa ja sillä oli yhteys roomalaiseen filosofiaan ja arvomaailmaan.
– Monet organisaatiot, yksiköt ja sotajoukot ovat ottaneet tämän lauseen motokseen korostaakseen sitkeyttä ja päämääriin pyrkimistä vaikeuksista huolimatta.
– ”Per aspera ad astra” oli myös suosittu ilmaisu renessanssiaikana ja se liitettiin humanismiin sekä oppineiden ja tutkijoiden henkeen.
– Ilmaisua on käytetty eri yhteyksissä, kuten koulujen tunnuslauseena ja elokuvien nimissä, korostaen elämän ja saavutusten monimutkaista polkua.
– Kaiken kaikkiaan ilmaisu kuvastaa universaalia ajatusta siitä, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein vaivannäköä ja vaikeuksien voittamista.

Merkitys roomalaisille:

Roomalaisille ”Per aspera ad astra” edusti elämänfilosofiaa ja arvomaailmaa, joka korosti sisukkuutta, sitkeyttä ja ponnistelua. Tämä latinankielinen ilmaisu ilmentää ajatusta siitä, että elämässä kohtaamamme vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat osa matkaa kohti korkeampia tavoitteita ja menestystä. Se kannustaa voittamaan vaikeudet, tekemään uhrauksia ja kasvamaan henkisesti ja fyysisesti saavuttaakseen tähtien kaltaiset päämäärät.
Historiallisessa kontekstissa roomalaiset ottivat tämän lauseen käyttöön osana heidän maailmankatsomustaan, joka vaalii voimaa, rohkeutta ja sinnikkyyttä. Se liittyi erityisesti roomalaisen armeijan arvomaailmaan, jossa sotilaat kohtasivat monenlaisia haasteita valloittaakseen uusia alueita ja laajentaakseen Rooman valtakuntaa. ”Per aspera ad astra” heijasti ajatusta siitä, että sotilaat kohdistavat ponnistelunsa ja voimavaransa kohti tavoitetta, vaikka kohtaisivatkin vaikeuksia.
Ilmaisua käytettiin myös laajemmin roomalaisessa yhteiskunnassa, ja se saattoi liittyä niin yksilöiden henkilökohtaiseen pyrkimykseen kuin valtion laajempiin tavoitteisiin. Roomalaiset näkivät elämän haasteet osana kasvuprosessia ja mahdollisuutena näyttää sisukkuutensa ja rohkeutensa.
”Per aspera ad astra” ei rajoittunut vain sotilaalliseen kontekstiin, vaan se oli osa roomalaista kulttuuriperintöä, joka painotti yksilöiden ja yhteiskunnan jatkuvaa kehitystä ja pyrkimystä kohti korkeampia tavoitteita.

Yhteenveto:

Ad Astra on scifi-draama, joka sopii parhaiten toisen asteen opiskelijoille johtuen sen väkivaltaisesta sisällöstä niin kohtausten kuin juonen käänteiden suhteen. Elokuva käsittelee isän ja pojan monitahoista suhdetta ja sen vaikutuksia pojan psyykkiseen hyvinvointiin, identiteettiin ja ihmissuhteisiin, jonka psyykkiset ja eksistentialistiset sävyt saattavat jäädä nuoremmalta katsojalta huomioimatta. Elokuvan uskonnolliset viittaukset herättävät katsojassa myös kysymyksiä ihmisen paikasta kosmoksessa ja maailmankaikkeudessa. Elokuva tarjoaa visuaalisesti huikeita kohtauksia ja jännitystä, joita tasapainottaa Roy McBriden sisäisen äänen psykologiset pohdiskelut elämästä, isäsuhteestaan ja suhteestaan läheisiinsä.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier / Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus
Netflix

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • fysiikka
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • uskonto

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • Amerikka
 • eksistentialismi
 • elokuvanlukutaito
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • isä-poika suhde
 • mediakasvatus
 • menetys
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • monilukutaito
 • oppimateriaalit
 • pelko
 • psykologinen kasvu
 • rohkeus
 • science fiction
 • tunnetaidot
 • yksinäisyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus

Lajityypit

 • draama
 • jännitys
 • sci-fi
 • seikkailu

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox